زمان گذشته

زمان گذشته ساده
گرامر

زمان گذشته ساده

وقتی می خواهیم درباره ی کاری صحبت کنیم که در گدشته معین انجام و تمام شده از زمان گذشته ساده استفاده می کنیم. برای مثال:

ادامه مطلب »